Skip to content

Regulamin Sklepu internetowego Pracownia Pani Bo.

https://panibo.pl

§ 1

Definicje

 1. Sprzedawca – Monika Boba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Pani Bo. Rękodzieło Artystyczne Monika Boba, ul. Pyrzowiec 18, 43-607 Jaworzno, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP 6321160130 REGON 389245131

 2. Pracownia Pani Bo. – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną https://panibo.pl

 3. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w sklepie internetowym (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Pracownia Pani Bo.) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

 5. Punkt Odbioru – punkt znajdujący się przy ul. Pyrzowiec 18, 43-607 Jaworzno.

 6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 7. Regulamin – niniejszy regulamin.

 8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Pracownia Pani Bo.

 9. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Pracowni Pani Bo., w szczególności ręcznie robiona ceramika, przedmioty witrażowe, dziane i malowane.

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego Pracownia Pani Bo., określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdującym się w sklepie internetowym Pracownia Pani Bo. oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego Pracownia Pani Bo.

 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania z Pracowni Pani Bo. niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Aby w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez Pracownię Pani Bo., Kupujący powinien korzystać z aktualnej przeglądarki internetowej, włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS, a także włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up windows) dla opcji płatności kartami płatniczymi on-line.

 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

 4. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail ([email protected]), formularz kontaktowy oraz osobiście i pisemnie listem na adres Pracowni Pani Bo.

 5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.

 6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane w sklepie internetowym Pracownia Pani Bo. w chwili składania zamówienia.

 7. Wszystkie Towary prezentowane w sklepie Pracownia Pani Bo. są wolne od wad.

 8. Ceny prezentowane w sklepie internetowym podawane są w polskich złotych. Podane na karcie Towaru ceny nie zawierają kosztów dostawy.

 9. Podana w opisie Towaru waga 1 kg ma charakter jedynie szacunkowy i służy tylko i wyłącznie do celów organizacyjnych, związanych z wysyłką.

 10. Kupujący składając Zamówienie za pomocą sklepu internetowego Pracownia Pani Bo., składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru.

 11. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Pracownia Pani Bo. na terenie Polski z dostawą Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 12. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w sklepie internetowym Pracownia Pani Bo. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących: tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

 13. W celu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości sklepu internetowego Pracownia Pani Bo., Kupujący może dokonać Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest jednorazowa i nie jest konieczna do składania Zamówień w sklepie internetowym Pracownia Pani Bo. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do sklepu Pracownia Pani Bo.

 14. Zakazuje się osobom korzystającym ze sklepu Pracownia Pani Bo. (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

§ 3

Składanie Zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.

  Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

 2. Sprzedawca umożliwia składnie Zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego Pracownia Pani Bo. wypełniając interaktywny formularz Zamówienia (dodając wybrany Towar poprzez ikonę „Do koszyka” i wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”).

 3. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu Sklepu przez Kupującego.

 4. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 5. Po złożeniu Zamówienia poprzez sklep internetowy Kupujący otrzymuje e-mail zawierający wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzające przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.

 6. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

  1) gotówką przy odbiorze osobistym w Punkcie Odbioru;

  2) przelewem przy pomocy serwisu Przelewy24.pl (spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ul. Kanclerskiej 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887);

 7. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego (z wyjątkiem osobistego odbioru Towaru, gdzie koszty te dla Kupującego wynoszą 0,00 zł).

   

§ 4

Realizacja Zamówień

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).

 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 5 (pięciu) dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

 3. W przypadku wykonania prac na zamówienie specjalne, Kupujący może być poproszony o dokonanie wpłaty zadatku. Wysokość zadatku będzie ustalona indywidualnie. Zadatek nie ulega zwrotowi, w przypadku gdy do sfinalizowania umowy sprzedaży nie dojdzie z winy Kupującego. W przypadku gdy wina będzie leżała po stronie Pracowni Pani Bo. zadatek zostanie zwrócony.

  Szczegóły dotyczące zamówień specjalnych znajdują się poniżej niniejszego Regulaminu – w załączniku nr 1.

 4. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji. W przypadku zamówień płatnych przelewem następuje to nie wcześniej niż po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.

 5. Czas realizacji Zamówienia wynosi 7 dni roboczych. W przypadku Towarów wykonanych na zamówienie specjalne czas wysłania będzie ustalony indywidualnie z Kupującym.

 6. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem.

 7. Sprzedawca ma możliwość przesłania Konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży w formie elektronicznej, najpóźniej w momencie dostarczenia Towaru.

 8. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez:

 • paczkomaty Inpost

 • firmę kurierską,

 • Pocztę Polską,

 • odbiór osobisty przez Kupującego w Punkcie Odbioru – we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania Towaru – w tym terminie.

 1. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsca odbioru Towaru (adres dostawy).

 2. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 §2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej na uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 3. Towary ceramiczne trójwymiarowe, o dużych rozmiarach, pakowane są i wysyłane osobno, z uwagi na konieczność wyeliminowania możliwości ich uszkodzenia w trakcie transportu. Nie ma możliwości pakowania dwóch lub więcej tego typu Towarów w jedną przesyłkę. Do każdej przesyłki osobno doliczane są koszty dostawy.

   

§ 5

Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561 – 5563 KC.

 2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

 3. Reklamacja może być złożona za pomocą poczty e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Pyrzowiec 18, 43-607 Jaworzno

 4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected]l – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

 5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

 6. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

 7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.

 8. Przesyłkę z reklamowanym Towarem należy przekazać do Sprzedawcy osobiście bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową poleconą. Konsument ponosi odpowiedzialność zagubienia paczki wysłanej zwykłym listem poleconym.

 9. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

 10. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób, w szczególności na adres e-mail podany przez Klienta.

 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać, między innymi, z:

  • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz inspektoratów znajduje się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

  • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

  • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów,

  • internetowej platformy ODR dostępnej pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę w formie pisemnej (na papierze) lub elektronicznie (za pośrednictwem poczty e-mail) w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik).

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę tj. Pracownia Pani Bo. Rękodzieło Artystyczne Monika Boba, ul. Pyrzowiec 18, 43-607 Jaworzno, adres e-mail: [email protected] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr 2), umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (tj. 14 dni).

 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 6. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 7. Przesyłkę ze zwrotem zaleca się przesłać do Sprzedawcy przesyłką kurierską lub pocztową poleconą. Konsument ponosi odpowiedzialność zagubienia paczki wysłanej zwykłym listem pocztowym.

 8. Przesyłkę należy zapakować i zabezpieczyć w sposób eliminujący niebezpieczeństwo dotarcia jej do Sprzedawcy w stanie nieuszkodzonym.

  Konsument ponosi odpowiedzialność za przesyłki nieodpowiednio zapakowane, w następstwie czego Sprzedawcy zwracany jest Towar uszkodzony. W takim przypadku Sprzedawca nie dokonuje zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 10. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi płatność za Towar niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

 12. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

 13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.

 14. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Pracowni Pani Bo. https://panibo.pl

 4. Każdorazowo składane w sklepie internetowym Pracownia Pani Bo. zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga każdorazowo osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

 5. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu są zawierane w języku polskim.

 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 7. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Szczegóły dotyczące zamówień specjalnych – załącznik nr 1 do Regulaminu

Szanowni Państwo,

w przypadku, gdy jakaś praca, która została sprzedana, w jakiś szczególny sposób przypadła Wam do gustu, istnieje możliwość zamówienia podobnej. Z pewnością będzie się ona nieznacznie różnić od prezentowanej na stronie, gdyż z uwagi na ręczne wykonanie nie ma możliwości wykonania identycznej, co zdecydowanie odróżnia prace rękodzielnicze od produkcji masowej.

Jeśli wyrażają Państwo takie życzenie jestem w stanie wykonać podobną pracę, czy też dokonać drobnych modyfikacji w istniejących projektach, albo też zaproponować własny pomysł bądź nawet zrealizować Państwa pomysł.

W takich wypadkach proszę o kontakt mailowy: [email protected]l

Czas oczekiwania na specjalne zamówienie jest ustalany indywidualnie dla danej pracy.

W przypadku drobnych zmian czy modyfikacji w projekcie cena wzrasta o 10%, a w przypadku całkiem nowego projektu cena zostanie ustalona z Klientem przed przystąpieniem do realizacji.

Wzór formularza odstąpienia od umowy – załącznik nr 2 do Regulaminu

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Pracownia Pani Bo. Rękodzieło Artystyczne Monika Boba,

ul. Pyrzowiec 18, 43-607 Jaworzno

adres email: [email protected]

– Ja………………………..niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi (*)/ o dostarczenie treści cyfrowych w postaci (*):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru (*) ………………………………………………………

– Imię i nazwisko Konsumenta: ……………………………………………………………….

– Adres Konsumenta:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data……………………………..

(*) – niepotrzebne skreślić

Regulamin obowiązuje od 27.07.2021 r.